Smluvní strany

M2system s.r.o. se sídlem:
Jabloňová 2136/11, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
IČ: 24742252, DIČ CZ24742252
Společnost je zapsána u Obchodního rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 170549
(dále jen „Poskytovatel“)

Objednatel
Objednatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který uzavírá s Poskytovatelem písemně nebo elektronicky prostřednictvím objednávky webhostingových služeb popř. registraci domény.
(dále jen „Objednatel“)
(společně dále jen „Smluvní strany“)

 

1. Předmět a úvodní ustanovení

1.1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednatelem při poskytování hostingových služeb: webhosting nebo registrace domény.
1.2. Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách se řídí ustanovením podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
1.3. Při provozu služby vyžaduje Poskytovatel od Objednatele údaje nezbytné pro provoz služby a pro komunikaci s Objednatelem. Jejich zpracování se řídí podle Podmínek zpracování osobních údajů.
1.4. Objednatel souhlasem s těmito Obchodními podmínkami potvrzuje, že je podnikající osoba, která vystupuje ve vztahu k Provozovateli v souvislosti se svojí podnikatelskou činností, a současně bere na vědomí, že mu z tohoto důvodu nepřísluší práva spotřebitele ve smyslu občanského zákoníku.

 

2. Definice pojmů

2.1. Server – počítač trvale připojený k síti Internet, který je připraven pro provoz aplikací slučitelných s konfigurací serveru (tzn. v prostředí operačního systému serveru, instalovaných služeb apod.), prostřednictvím kterého jsou poskytované služby Poskytovatele.
2.2. Zákaznické centrum – je rozhraní na adrese https://admin.vas-hosting.cz určené pro správu Služeb.
2.3. Registrace domény – je Služba provozovaná Poskytovatelem sloužící pro registraci a údržbu internetových doménových jmen tzv. domén pod vybranými TLD (Top Level Domains) registry.
2.4. Webhosting – je poskytnutí prostoru na serverech Provozovatele pro provoz WWW stránek, s podporou e-mailových schránek.
2.5. Službou se rozumí služba poskytovaná Poskytovatelem Objednateli na základě smlouvy uzavřené v souladu s těmito obchodními podmínkami (dále jen VOP).

 

3. Specifikace služeb

3.1. Vlastnosti a rozsah služeb se řídí nabídkou prezentovanou na m2hosting.cz, těmito obchodními podmínkami a případným individuálním ustanovením smlouvy. Přednost přitom mají postupně: smlouva, obchodní podmínky, nabídka služby.
3.2. Společná ustanovení pro služby:
3.2.1. Webhosting – správa DNS domény, datový prostor na serverech provozovatele, přístup k datům pomocí protokolu FTP a HTTP(S), provoz emailových účtů s možností jejich správy, provoz databázového serveru MySQL, zálohování.
3.2.2. Služby zabezpečované infrastrukturou Poskytovatele jsou vždy sdílené, pokud se nedohodnou Smluvní strany ve smlouvě na nadstandardním řešení a přesně nevyjmenují vyhrazené služby z infrastruktury (jako je vyhrazená konektivita, individuální zálohovací řešení apod.).
3.3. Jednotlivé období, na které je služba poskytována, je vždy jeden kalendářní rok a jeho násobky.
3.4. Poskytované služby jsou spravované Poskytovatelem, na Objednatele nepřechází žádná práva k software či konfiguracím dodaným se službou. Objednatel nezískává možnost správy serveru vlastními prostředky, ale pouze prostřednictvím k tomu určených služeb poskytnutých Poskytovatelem (např. zákaznické centrum pro správu provozovaných domén). Autorská a vlastnická práva Objednatele k software a datům, které umístí na server, přitom nejsou tímto dotčena. Objednatel nesmí předinstalované aplikace, služby a konfigurace kopírovat nebo používat mimo infrastrukturu Provozovatele.
3.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny rozsahu a atributů služeb.
3.6. Místem plnění služeb se považuje sídlo Poskytovatele uvedené v záhlaví této smlouvy a dále specializovaná zařízení (datová centra), která využívá Poskytovatel k provozu svých služeb.
3.7. Pravidla registrace domény
3.7.1. Objednaná doména bude předána k registraci až po zaplacení objednávky a splnění případných dalších podmínek vyžadovaných Provozovatelem či příslušným registrem dané TLD.
3.7.2. Objednáním nebo zaplacením objednávky registrace domény nevzniká Objednateli nárok na dané doménové jméno. Ten vzniká až po skutečném provedení registrace a její potvrzení Provozovatelem.
3.7.3. Doménový název může být ze strany registru blokován, rezervován či zakázán. V takovém případě nebude doména zaregistrována a poplatek za registraci bude navrácen objednateli.
3.7.4. Doménový název může být považován za prémiový a jeho registrace může vyžadovat dodatečný poplatek. O této skutečnosti bude provozovatel objednatele informovat.
3.7.5. Doménový název, který Zákazník požaduje zaregistrovat, nelze žádným způsobem zarezervovat či zablokovat vyplněním objednávky. Jestliže jiný zájemce o registraci stejného doménového názvu splní dříve všechny náležitosti pro provedení registrace, nelze doménu pro Objednatele zaregistrovat.
3.7.6. Provozovatel neručí za případné škody způsobené nemožností registrace domény.
3.7.7. Provozovatel nekontroluje ani neprověřuje oprávněnost žádosti Objednatele o registraci dané domény ani za něj nenese právní odpovědnost. Za případné problémy či škody způsobené kolizí s ochrannými známkami, soudním rozhodnutím či jinými překážkami, které neumožňují Objednateli doménové jméno využívat, nese odpovědnost Objednatel.
3.7.8. Objednatel je povinen včas uhradit poplatky a splnit další případné náležitosti pro provedení prodloužení platnosti domény na další období. Pokud tak neučiní doména může být okamžitě po expiraci nefunkční, popř. uvolněna k registraci.
3.7.9. Objednatel je povinen sám sledovat a hlídat data expirace svých domén. Provozovatel informuje o blížící se expiraci, není však povinen tak činit. Provozovatel neručí za škody způsobené tím, že upozornění na expiraci domény nebylo doručeno.
3.7.10. V případě úhrady faktury za prodloužení doménového jména po datu splatnosti může vyžadovat Provozovatel dodatečné poplatky za reaktivace domény v příslušném registru.
3.7.11. Jestliže Objednatel provádí registraci a správu domén na jméno třetí osoby (držitele domény), je povinen zajistit získání souhlasu s těmito Podmínkami a podmínkami příslušného registru domén od této třetí osoby.
3.7.12. Držitel domény souhlasí s tím, že mohou být jeho osobní data předávána dalším osobám, pokud je to vyžadováno pro vedení příslušné domény, a že jeho osobní údaje mohou být zveřejněny v informačních systémech registrů (WHOIS).
3.7.13. Doménové jméno má zákazník pronajaté do užívání od příslušného registru, kterému se za pronájem domény platí poplatky. Provozovatel je pouze technickým správcem domény.
3.7.14. Objednatel i držitel domény souhlasí s pravidly centrálního registru příslušné TLD.
3.7.15. Objednatel je povinen zajistit, aby u domény byly uvedeny správné a aktuální údaje o držiteli domény a další informace tak, jak to vyžaduje příslušný registr. V opačném případě hrozí riziko, že doména bude z důvodu nesprávných údajů zrušena bez nároku na jakoukoliv náhradu finančních prostředků či způsobených škod.

 

4. Práva a povinnosti Objednatele

4.1. Objednatel na základě uzavření smlouvy a následném zřízení služby získává právo na využívání služby v rozsahu dle čl. 3. V případě, že se Smluvní strany dohodnou na testovacím nebo mezitímním provozu do doby uzavření smlouvy, získává Objednatel toto právo v rozsahu stanoveném Poskytovatelem.
4.2. Objednatel se zavazuje za poskytnuté služby platit Poskytovateli řádně a včas smluvenou cenu a DPH.
4.3. Objednatel může využívat poskytnuté služby v rozsahu stanoveném smlouvou bez omezení. Při využívání sdílených atributů a služeb infrastruktury Poskytovatele je možnost využití Objednatele limitována mírou využití těchto prostředků ostatními uživateli a technickými možnostmi daného řešení.
4.4. Objednatel není oprávněn využívat služby ke zřízení vlastní činnosti, která by byla svou povahou konkurenční k činnosti Poskytovatele, zejména k poskytování webhostingových služeb pod vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. Zřízení takovéto činnosti je považováno za hrubé porušení povinností Objednatele.
4.5. Objednatel nesmí využívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva Poskytovatele, 3. stran nebo by mohl zapříčinit znevýhodnění ostatních uživatelů při využívání sdílených prostředků. Objednatel nesmí využívat poskytnuté prostředky ani takovým způsobem, kterým by získal neoprávněné zvýhodnění oproti ostatním uživatelům, nebo takovým způsobem, který by mohl vést k porušení nebo poškození provozu serveru. Za závažné porušení povinností Objednatele je považován zejména pokus o narušení bezpečnosti a nepřetržitosti provozu služby.
4.6. Objednatel nesmí zřídit www stránky, jejichž obsah je v rozporu se zákony nebo dobrými mravy. Stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem. Porušení tohoto článku opravňuje Poskytovatele k pozastavení či zrušení veškerých služeb poskytovaných Objednateli.
4.7. Objednatel je povinen uvést při sjednání služby pravdivě své kontaktní údaje a fakturační údaje pro účel uzavření smlouvy, registrace a provozu doménových jmen a komunikaci s Poskytovatelem. Objednatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální. Odpovědnost za případné škody vzniklé z uvedení nepravdivých údajů či neoznámení změn nese Objednatel (např. při marném uplynutí registračního období domény apod.).
4.8. Objednatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím 3. stranou. Za jakékoliv škody, které vzniknou zneužitím systému cizí osobou, která k přístupu použije správné přihlašovací jméno a heslo, je odpovědný Objednatel.
4.9. V případě zjištění závady v provozu služby Objednatelem, uplatní Objednatel reklamaci služby neprodleně po jejím zjištění e-mailovým nebo telefonickým kontaktem Poskytovateli.
4.10. Objednatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou při užívání poskytnuté služby. Poskytovatel je oprávněn žádat po Objednateli náhradu způsobené škody a ušlý zisk. Náhradou škody se rozumí zejména čas vynaložený Poskytovatelem pro odstranění závadného stavu, vzniklého neoprávněným nebo neodborným užíváním prostředků serveru Objednatele, škoda vzniklá na provozu serveru, škoda vzniklá 3. stranám a zejména ostatním uživatelům, škoda vzniklá zastavením provozu serveru apod.
4.11. Objednatel odpovídá za jednání osob, kterým umožní využívat služby Poskytovatele (např. administrátoři, dodavatelé, klienti a další 3. strany). Ve smyslu výkonu práv a povinností Objednatele dle těchto obchodních podmínek se pohlíží na jednání Objednatele, jako by se jednání dopustil Objednatel sám.
4.12. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli všechny úkony související s poskytováním služby, které Poskytovatel provede na požádání Objednatele a které svým charakterem přesahují rozsah služeb uvedených ve Specifikaci služby. Cenu úkonu stanoví ceník Poskytovatele nebo hodinová sazba 690 Kč za hod bez DPH.
4.13. Objednatel se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná k zamezení zneužití služeb. Objednatel je odpovědný za následky takového zneužití, jestliže k němu dojde.
4.14. Objednateli je zakázáno pokoušet se o narušení chodu služeb a technických či softwarových prostředků, záměrně je přetěžovat, pokoušet se využívat služeb či systémů v rozporu s jeho účelem.
4.15. Objednateli je zakázáno využívat služeb k účelům, které jsou v rozporu se zákony ČR či v rozporu s dobrými mravy, rozesílání nevyžádané pošty apod.

 

5. Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1. Poskytovatel se zavazuje zřídit sjednanou službu dle smlouvy na základě splnění smluvených podmínek Objednatelem (zejména úhrada zálohy).
5.2. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz smluvené služby dle čl. 3.
5.3. Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring provozu služby a zajišťovat průběžně správu pro optimální provoz služby.
5.4. Okolnosti vylučující odpovědnost pro účely bodu 5.2. a 5.3. tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software, úpravy konfigurace apod.).
5.5. Poskytovatel je povinen zabezpečovat službu před narušením provozu 3. stranou nebo některým Objednatelem v závislosti na charakteru poskytnutých programových prostředků. V případě, že nastane situace, kdy se dostane do konfliktu řešení bezpečnosti a rozsahu nabízených služeb, má přednost bezpečnost služby.
5.6. Poskytovatel je oprávněn omezit či úplně pozastavit poskytování služby, v případě, že tím odvrátí vznik nebo zabrání trvání škody Poskytovateli nebo třetím stranám. (zejména omezování ostatních Uživatelů při využívání sdílených atributů a služeb, bezpečnostní rizika jako je phishing apod.). Poskytovatel až do doby sjednání nápravy Objednatelem neporušuje své povinnosti dle čl. 5.2. Poskytovatel je oprávněn omezit či pozastavit poskytování služby v případě že uživatel ze serveru rozesílá spam, útočí na jiné servery, stane se součástí botnetu, nebo jakkoliv porušuje zákony České republiky.
5.7. Poskytovatel odpovídá pouze za skutečně vzniklou škodu, kterou způsobí zanedbáním svých povinností vyplývající ze smlouvy nebo z těchto obchodních podmínek, a to maximálně do výše trojnásobku ceny služby sjednané za běžné období.
5.8. Poskytovatel smí užít email a telefon objednatele pro svou marketingovou činnost spojenou s nabídkou služeb poskytovatele.
5.9. Provozovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Objednatel užíváním služeb.
5.10. Provozovatel je oprávněn změnit parametry služeb a jejich variant.

 

6. Cena služby a platby

6.1. Cena služby je stanovena nabídkou Poskytovatele zveřejněnou na webových stránkách, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě jinak.
6.2. Není-li uvedeno jinak je cena vždy uvedena za jednotlivé období. V případě, že Objednatel služby v daném období nevyužije, není tím dotčena jeho povinnost hradit cenu služby dle bodu 4.2.
6.3. Cenu služby hradí Objednatel vždy předem.
6.4. Dle varianty poskytované služby provede Objednatel při podpisu smlouvy nebo při zřízení služby úhradu ceny nebo složení zálohy na vyžadovaný počet období dopředu nebo uhradí poplatek za zřízení služby.
6.5. Objednatel hradí cenu služby na základě daňového dokladu nebo výzvy k zaplacení služby zaslané Poskytovatelem elektronickou poštou na kontaktní e-mail Objednatele. Objednatel souhlasí s tím, že je Poskytovatel oprávněn vystavovat daňové doklady v elektronické podobě v souladu s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Sb.
6.6. Prodlení úhrady ceny služby ve 2 po sobě navazujících obdobích nebo opakované porušování splatnosti faktur je považováno za zásadní porušení povinností Objednatele.
6.7. Poskytovatel má právo přerušit poskytování služby, pokud je Objednatel v prodlení s úhradou služby déle než 15 dnů. V případě přerušení služby z důvodu neuhrazení služby Objednatelem, neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat a ztrátou dostupnosti provozovaných aplikací. Povinnost uhradit cenu služby Objednatelem za období do doby zrušení služby tímto není dotčena.
6.9. Cena služeb poskytnutých nad rámec smlouvy se řídí ceníkem Poskytovatele uvedeného v nabídce. Není-li daná služba uvedena v nabídce, vychází se z hodinové sazby 690,- Kč za hodinu práce bez DPH.
6.10. Jestliže v daném období dojde k nedodržení garantovaných parametrů služby (zejména dostupnosti služby) ze strany Poskytovatele vzniká Objednateli právo uplatnit nárok na snížení ceny služby za dané období ve výši stanovené smlouvou nebo nabídkou Poskytovatele.
6.11. V případě prodlení Objednatele s úhradou některé z plateb má Poskytovatel právo požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
6.12. Dnem úhrady dle těchto VOP je den přijetí platby na účet Poskytovatele.

 

7. Trvání, změny a zánik vztahu

7.1. Smluvní vztah vzniká dnem uzavření smlouvy v písemné, ústní, elektronické nebo podobě prostřednictvím webových stránek nebo okamžikem schválení závazné objednávky Objednatele Poskytovatelem.
7.2. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, uzavírá se smlouva na dobu neurčitou, minimálně však na dobu stanovenou nabídkou.
7.3. Smlouvu je možné ukončit po uplynutí stanovené minimální doby písemnou výpovědí zaslanou druhé straně v listinné podobě nebo formou elektronické zprávy zaslané na kontaktní e-mail. Výpovědní lhůta je stanovena na 3 kalendářní měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
7.4. V případě, že jedna strana poruší své povinnosti zásadním způsobem, může druhá strana podat výpověď smlouvy s měsíční výpovědní lhůtou. Za zásadní porušování svých povinností se vedle taxativně vyjmenovaných případů považuje opakované porušování povinností nezásadním způsobem ve 3 po sobě jdoucích obdobích. Zejména je to porušování platební morálky Objednatelem a porušování povinností Poskytovatele při poskytování služby. Za hrubé porušení povinností Objednatele je považováno také hrubé porušení obchodních podmínek služby Váš hosting při využívání těchto služeb.
7.5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud Poskytovatel nezřídí smluvenou službu ve stanovené době po řádném uhrazení ceny Objednatelem.

 

8. Reklamace

8.1. V případě, že se Objednatel domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám, a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u Poskytovatele, a to e-mailem zaslaným na adresu info@m2hosting.cz nebo v kterékoliv provozovně Poskytovatele, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
8.2. Objednatel je při uplatňování reklamace povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a dostatečně prokázat její oprávněnost. Současně je povinen Poskytovateli předložit doklad o poskytnuté službě.
8.3. Reklamaci Poskytovatel vyřídí v příslušné zákonem stanovené lhůtě.
8.4. V ostatních případech se uplatnění práva z odpovědnosti za vady a vyřízení uplatněné reklamace řídí zejména občanským zákoníkem, obchodním zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

 

9. Zpracovatelská smlouva

9.1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých zákazníků podle Podmínek zpracování osobních údajů.
9.2. Tyto podmínky obsahují rovněž náležitosti smlouvy o zpracování osobních údajů podle čl. 28 a násl. GDPR, a to v následujícím znění.
9.3. Provozovatel v rámci Smlouvy dle těchto Podmínek může zpracovávat pro Objednatele jako zpracovatel ve smyslu čl. 4 bod 2 a čl. 28 GDPR, osobní údaje v rozsahu uvedeném v těchto podmínkách.
9.4. Zpracování osobních údajů bude ze strany Provozovatele probíhat po dobu účinnosti smlouvy uzavřené dle těchto Podmínek. Povinnosti Provozovatele týkající se ochrany osobních údajů se Provozovatel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti této smlouvy.
9.5. Provozovatel zpracovává osobní údaje výlučně na základě pokynů Objednatele učiněných v souladu s touto smlouvou.
9.6. Provozovatel dodržuje mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích a zajišťuje, aby osoby oprávněné pracovat s osobními údaji Objednatele u Provozovatele zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.
9.7. Provozovatel přijme všechna nezbytná opatření požadovaná podle článku 32 GDPR a nebude využívat zpracovávané osobní údaje pro vlastní potřebu a za jiným účelem, než pro plnění Smlouvy či účely specifikované v Podmínkách ochrany osobních údajů.
9.8. Provozovatel se zavazuje dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v odst. 2 a 4 čl. 32 GDPR. Provozovatel zpracovává osobní údaje za pomoci pečlivě vybraných dalších zpracovatelů. Primárně jde o analytické a marketingové nástroje, účetní služby.
9.9. Provozovatel je povinen na žádost Objednatele vymazat všechny osobní údaje a jejich kopie, nebo je vrátit Objednateli po ukončení Smlouvy. Provozovatel vymaže tyto data nejpozději do 60 dnů.
9.10. Provozovatel je povinen vést záznamy o zpracování osobních údajů dle Smlouvy min. v rozsahu stanoveném v odst. 2 článku 30 GDPR.
9.11. Jakékoliv podezření ohledně porušení zabezpečení osobních údajů nebo ohledně jiného neoprávněného přístupu k osobním údajům je povinen Provozovatel nejpozději do 24 hodin od zjištění hlásit emailem Objednateli.
9.12. Provozovatel uchovává osobní údaje na serverech v rámci Evropské unie, dle specifikace v Podmínkách ochrany osobních údajů.
9.13. Provozovatel dodržuje přísné bezpečnostní standardy.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Změny smlouvy lze provádět pouze formou písemného číslovaného dodatku smlouvy.
10.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají větší právní sílu než ostatní ujednání o poskytování služby sjednané mezi Objednatelem a Poskytovatelem, pokud se nejedná o právní vztah založený na základě jiného smluvního ujednání, ve kterém bude výslovně uvedeno, že se daný vztah těmito všeobecnými podmínkami neřídí. Případný spor bude řešen přednostně dle těchto všeobecných obchodních podmínek, pouze skutečnosti, které nejsou ošetřeny v těchto podmínkách, se řídí ostatními ujednáními mezi Poskytovatelem a Objednatelem.
10.3. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že vyjma případných referenčních listin neposkytnou třetím stranám žádné informace o tomto smluvnímu vztahu nebo jeho účastnících, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy, s výjimkou článku 1. odst. 1.3. Smluvní strany se zavazují zachovávat obchodní tajemství, pokud nedá druhá strana k poskytnutí informací písemný souhlas.
10.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit specifikaci služeb i tyto všeobecné obchodní podmínky uveřejněním nového znění na webových stránkách.
10.5. Tyto obchodní podmínky platí od 25.5.2018.